Jump to content

หากสมาชิกต้องการจะตั้งกระทู้ปรึกษาในห้อง ขนาดเรื่องสำคัญคู่ผู้ชาย กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากโพสต์รูปภาพ ขอความร่วมมือให้โพสต์เฉพาะภาพที่มีการวัดขนาดเท่านั้น
 • วิธีการวัดขนาดให้ยึดตามกระทู้ "โปรเจคอัปเดตให้ชายไทย" เป็นหลัก

มิเช่นนั้นกระทู้ของท่านสมาชิกจะถูกลบออกจากระบบเนื่องจากไม่ทำตามเงื่อนไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

DorRorSor DorRorSor

ชุมชนคนสนใจเรื่องขริบ

ใครมีปัญหาสงสัย หรืออยากขริบ หรือทำแล้ว อยากเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกัน

เข้ามาคุยกันห้องนี้ได้เลยครับ


ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์
 

1. วัตถุประสงค์

        เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางหรือชุมชนในการให้ข้อมูลเรื่องการดูแลอวัยวะส่วนสำคัญของผู้ชายเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องและคำแนะนำที่เหมาะสม ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

        2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา"

        2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

        2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

        2.4 เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

        2.5 เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

        2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

        2.7 ในกรณีที่เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์มีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

        3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ

        3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

        3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ได้จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์เป็นรายกรณี

        3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

        3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์และเจ้าของกระทู้ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้น

        3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

        3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

        4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และ เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสาลิกาเมนเฮลท์ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

5. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

        5.1 เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซคางรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

        6.1 เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

        6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์กำหนดไว้เป็นความลับ โดยไม่รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์

        6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์สาลิกาเมนเฮลท์

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

        7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฏหมายไทย

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

Subforums

 1. รีวิวขริบ

  รีวิวการขริบในโรงพยาบาลต่าง ๆ , รูปแบบการขริบรวมไปถึงอัปเดตบาดแผลน้องชายสุดหล่อ

  4,763
  posts

788 topics in this forum

  • 16 replies
  • 4,901 views
  • 4 replies
  • 149 views
  • 7 replies
  • 247 views
  • 15 replies
  • 466 views
  • 7 replies
  • 328 views
  • 17 replies
  • 225 views
  • 4 replies
  • 162 views
  • 20 replies
  • 704 views
 1. สอบถามคับ

  • 4 replies
  • 228 views
  • 3 replies
  • 310 views
  • 4 replies
  • 218 views
  • 7 replies
  • 413 views
  • 6 replies
  • 409 views
  • 3 replies
  • 140 views
  • 10 replies
  • 718 views
  • 0 replies
  • 214 views
  • 13 replies
  • 521 views
  • 1 reply
  • 167 views
  • 9 replies
  • 160 views
  • 26 replies
  • 579 views
  • 8 replies
  • 662 views
  • 12 replies
  • 417 views
  • 4 replies
  • 226 views
  • 6 replies
  • 497 views
  • 4 replies
  • 263 views
×

Important Information

ในการใช้งานเว็บไซต์คุณต้องยอมรับข้อตกลง Terms of Use.Privacy Policy